b_prirodanepoznahranice_1.jpg

Názov projektu: Príroda nepozná hranice
Názvy partnerov: Zemplínska knižnica v Trebišove, Holocén Természetvédelmi Egyesület, Class SLOVAKIA o.z.
Rozpočet projektu: 51.355,50 €
Začiatok realizácie: 01.02.2020
Ukončenie realizácie: 31.12.2020
Projekt pod názvom: "Príroda nepozná hranice", č. projektu FMP-E/1901/1.1/001 s akronymom "ENVIRO" je financovaný z finančného príspevku z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika - Maďarsko.

Primárnym cieľom projektu "Príroda nepozná hranice" je výchovno-vzdelávací aspekt. Inovatívnou a hravou formou predostrieme mladej generácii dôležitosť ochrany životného prostredia. Cez zážitkovú plavbu v programovom území budeme v sprievode odborníkov objavovať rozmanitú faunu a flóru. Výstupom spoločného bádania bude slovensko-maďarská kniha dokumentujúca zážitok na rieke Bodrog, ktorá ignorujúc štátne hranice svojou životodarnou silou vytvára vhodné životné prostredie pre chránené a ochranu vyžadujúce biotopy i ľudí. Zúčastnení sa tak budú môcť vďaka mienku formujúcim aktivitám získať nadhľad a osvoja si myslenie vedúce k zodpovednému a ohľaduplnému správaniu sa k prírodnému bohatstvu. A to nielen v povodí rieky Bodrog. Tým, že pochopia súvislosti medzi činnosťou človeka a prírodou, nadobudnuté skúsenosti a výstupy projektu sa im stanú užitočným sprievodcom do budúceho života. Projekt bude zavŕšený filmovým festivalom, počas ktorého bude prebiehať výstava fotografií zo života rieky Bodrog a výstava výtvarných prác detí. Cieľom je podporovať kreativitu u detí a rozvíjať ich schopnosti vyjadrovať sa k témam bez slov - prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov. Stanú sa tak nielen pasívnymi užívateľmi a príjemcami, ale zhostia sa úlohy aktívnych tvorivých jedincov v spoločnosti. Špecifickým cieľom projektu je zvýšenie atraktivity pohraničnej oblasti.

Prostredníctvom kultúrnych, vzdelávacích aktivít a aktivít súvisiacich so zachovaním a ochranou prírody projekt spojí obyvateľov žijúcich v povodí rieky Bodrog na území Slovenska i na území Maďarska pre jeden dobrý celospoločenský cieľ. Z dlhodobého pohľadu projekt a rôzne formy jeho propagácie prispejú k zvýšeniu počtu návštevníkov v programovej oblasti s priamym dosahom na oživenie cestovného ruchu.

Našou motiváciou pre realizáciu tohto projektu je vízia pre lepšiu spoločnú budúcnosť v čistejšom životnom prostredí a s uvedomelou mládežou. Programové územie je pomerne vzdialené od veľkých miest Slovenska a Maďarska. Z uvedeného dôvodu tu nie je toľko príležitostí pre miestne obyvateľstvo zúčastniť sa inovatívnych doplnkových vzdelávacích aktivít vedúcich k vytváraniu správnych postojov a správania mladej generácie k životnému prostrediu. Realizáciou projektu by sme do programovej lokality priniesli v súčasnosti absentujúce kultúrno-spoločenské aktivity s tematikou prírody, ktoré sú zamerané na mladú generáciu. Alarmujúci stav životného prostredia (znečistenie rieky, všadeprítomný plast, nevhodné správanie sa v prírode zo strany obyvateľov ale i návštevníkov turisticky atraktívnych oblastí v programovom území) nás inšpiroval k zostaveniu relevantných aktivít, ktoré budú mať dlhodobý pozitívny vplyv a prispejú k riešeniu vymenovaných problémov. K udržateľnosti projektu v povedomí obyvateľstva v programovom území vo veľkej miere prispeje slovensko-maďarská kniha "Bodrog - rieka, ktorá nepozná hranice" zameraná na zdokumentovanie súčasného stavu rieky Bodrog za účastí detských a mladých bádateľov. Obdobný výskum, kde v hlavnej úlohe je detský a mladý bádateľ, ktorého výstupom je dvojjazyčná publikácia sa zatiaľ v programovom území nerealizoval. Prostredníctvom aktivít zameraných na zachovanie kultúrnych a prírodných hodnôt a v spolupráci s maďarským partnerom dosiahneme zlepšenie sociálnej, hospodárskej a územnej súdržnosti v programovom území. Zviditeľníme a priblížime programové územie obyvateľom v rôznych častiach Slovenska a Maďarska, čím prispejeme k rozhýbaniu turizmu a k zvýšeniu atraktivity programového územia.

Cieľovou skupinou projektu "Príroda nepozná hranice" sú primárne žiaci základných škôl. Pochádzajú z obcí v lokalite rieky Bodrog na území Slovenska a Maďarska. Aktívne sa zapoja do realizovaných aktivít, ktorých cieľom je hravou a kreatívnou formou odkrývať prírodné bohatstvo rieky Bodrog, skúmať rozmanitosť fauny a flóry, upozorniť na dôležitosť ochrany životného prostredia a trvalej udržateľnosti. Ďalšou cieľovou skupinou sú kvalifikovaní pedagógovia škôl zo záujmovej lokality. Účasťou na aktivitách predkladaného projektu môžu nabrať inšpirácie a vytvoriť rad metodického materiálu a pomôcok pre potreby implementácie environmentálnych tém do vzdelávania a praxe aj po skončení projektu. Ďalšou podskupinou sú odborníci, ktorých oslovíme na priamu účasť na aktivitách predkladaného projektu a vytvoríme im priestor aby sa o svoje znalosti mohli priamo podeliť so zúčastnenými. Stretnutie s vodohospodárom, ornitológom, environmentalistom môže zanechať na žiakov veľký motivačný a výchovný dojem pri voľbe budúceho povolania ale aj napomôže k vytváraniu správnych postojov a správania žiakov k životnému prostrediu. V projekte sú plánované čiastkové aktivity, ktoré budú určené pre dorast a dospelých s už vyformovaným postojom k environmentálnym témam. Ten budú môcť aktívne demonštrovať a zároveň vlastnou činnosťou napomôcť k čistejšiemu Bodrogu. Predkladaný projekt počas svojej realizácie osloví aj laickú verejnosť, rodiny a návštevníkov kultúrnych zariadení zapojených do projektu. Cieľom projektu je zvýšiť príliv turistov a návštevníkov z Maďarska aby prebádali slovenskú časť rieky Bodrog a naopak. Projektom docielime informovanosť verejnosti v strednej a západnej časti Slovenska a Maďarska o rozmanitosti života v povodí rieky Bodrog a inšpirujeme ich tak k návšteve.

Príroda nie je iba dedičstvo, ktoré nám zanechali naši predkovia, to my sme si ju požičali od našich detí. Nasledujúcim generáciám chceme odovzdať pre zdravý život vyhovujúce prostredie. Preto trvalo udržateľný rozvoj znamená pre nás každodennú výzvu. Dospelých môžeme upovedomiť o environmentálnych problémoch a otázkach, stereotypy v ich správaní a návykoch je však ťažké odbúrať a dlhodobí efekt nášho snaženia nemusí byť zaručený. Preto sme presvedčení, že kľúčom pre dosiahnutie cieľa je výchova a vzdelávanie od útleho veku. Z uvedeného dôvodu sme za primárnu cieľovú skupinu pre tento projekt zvolili deti a mládež. Výstupmi projektu sú: Splav rieky Bodrog - "Veľké vodné dobrodružstvo", Vodnou turistikou za čistejší Bodrog - "Ochraňujem svoju rieku", Festival environmentálnych filmov ENVIROfest. Súčasťou filmového festivalu bude aj výstava výtvarných prác žiakov základných a umeleckých škôl, ktorými sa zapoja do projektu. Vymenované aktivity sú zostavené tak, aby mali maximálny výchovno-vzdelávací dopad na zúčastnených. Hmotnými výstupmi projektu sú: Putovná výstava fotografií - "Zo života rieky Bodrog", Kniha - "Bodrog - rieka, ktorá nepozná hranice", Krátky reklamný spot o predkladanom projekte "Príroda nepozná hranice" a o rieke Bodrog a Turistický sprievodca riekou Bodrog a k nemu priľahlými územiami. Hmotné výstupy projektu nám pomôžu zabezpečiť aby posolstvo projektu aj po jeho ukončení dlhodobo rezonovalo v povedomí cieľových skupín. Navyše, výstupy poslúžia aj ako nástroj a napomôžu k popularizácii mikroregiónu v povodí Bodrogu a rozvoju turistického ruchu v programovom území. Upevnia tak vzťahy medzi obyvateľstvom žijúcim v pohraničnom území. Projekt tak bude mať aj nepriamy dopad na hospodárske a ekonomické ukazovatele v záujmovom území.

TEXT: Lenka Šingovská, FOTO: Štefan Bodnár

b_prirodanepoznahranice_2.jpgb_prirodanepoznahranice_3.jpgplagat_640x.jpg

Ochrana vodných a močiarnych spoločenstiev na území Medzibodrožia

Výtvarná súťaž určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl vo veku od 9 do 16 rokov. Jedinečná príležitosť prihlásiť výtvarné dielo do súťaže, prebieha v prítomnosti a naveky sa uzatvorí 30. júna 2020.

"Milé pani učiteľky, milí páni učitelia!

Prihovárame sa k Vám v mene občianskeho združenia Class SLOVAKIA o.z., ktoré zastrešuje časť našich aktivít. S našimi partnermi (Zemplínska knižnica v Trebišove, Holocén Természetvédelmi Egyesület) sa spolupodieľame na projekte "Príroda nepozná hranice".

Primárnym cieľom projektu "Príroda nepozná hranice" je výchovno-vzdelávací aspekt. Inovatívnou a hravou formou predostrieme mladej generácii dôležitosť ochrany životného prostredia. Cez zážitkovú plavbu v programovom území (Viničky SK – Tokaj HU) budeme v sprievode odborníkov objavovať rozmanitú faunu a flóru hneď, ako nám to obmedzené opatrenia dovolia. Výstupom spoločného bádania bude slovensko-maďarská kniha dokumentujúca zážitok na rieke Bodrog, ktorá ignorujúc štátne hranice svojou životodarnou silou vytvára vhodné životné prostredie pre chránené a ochranu vyžadujúce biotopy i ľudí.

Do projektu "Príroda nepozná hranice" sa môžu pod Vašim vedením zapojiť deti z celého Slovenska. Ako? Vyhlasujeme VÝTVARNÚ SÚŤAŽ na tému "Ochrana vodných a močiarnych spoločenstiev na území Medzibodrožia". Výtvarná súťaž je určená žiakom základných škôl, žiakom osemročných gymnázií a žiakom základných umeleckých škôl vo veku od 9 do 16 rokov. Práce nám zasielajte poštou do 30. júna 2020 na adresu (Class, Pražská 4, 040 11 Košice), keďže ich plánujeme vystaviť na veľkolepom festivale ENVIROfest, ktorého termín konania upresníme po uvoľnení opatrení.

Cieľom súťaže je podporovať kreativitu u detí a rozvíjať ich schopnosti vyjadrovať sa k záujmovým témam bez slov - prostredníctvom umeleckých vyjadrovacích prostriedkov. Deti sa tak stanú nielen pasívnymi užívateľmi a príjemcami informácií, ale zhostia sa úlohy aktívnych tvorivých jedincov v spoločnosti.

Doplňujúce informácie o projekte a výtvarnej súťaži Vám poskytneme na 0904 462 750."

TEXT: Lenka Šingovská, FOTO: Milan Elšík

b_vyber_1.jpgb_vyber_3.jpgb_vyber_9.jpgb_vyber_5.jpgb_vyber_8.jpgb_vyber_11.jpgb_vyber_6.jpgb_vyber_10.jpgvytvarna_sutaz_640x.jpg

Vzdelávacie aktivity počas prerušeného vyučovania

Naše životy ovládol vírus – KORONA. Čo bolo bežné pre našich žiakov i nás učiteľov v období pred koronou sa náhle zmenilo. Vzdelávanie sa zo školských lavíc zo dňa na deň presunulo do on-line priestoru a vyučujúci s vyučovanými boli v spojení iba dištančne.

V období prerušeného vyučovania šéfredaktorka vydavateľstva Class – Ing. Lenka Šingovská svojimi aktivitami šírila pozitívne hodnoty a oslovila čitateľskú obec. Jej nepretržitým cieľom je poukázať na to, že hodnoty, ktoré nás obklopujú, nevznikli samé od seba. Vytvorili ich naši predkovia. Poslaním je uchovať ich pre nasledovníkov, aby obohacovali aj ich život. Počas koronakrízy pripravila vzdelávaciu aktivitu s názvom Tajomstvá slovenských hradov, do ktorej sa s vervou zapojili aj žiaci zo Základnej školy Eugena Ruffínyho v Dobšinej. Vypočuli si krátke povesti, vypracovali pracovné hárky a pripojili k nim svoje výtvarné dielka. Vstúpili tak do čarovného sveta príbehov odohrávajúcich sa v minulosti a rozvíjali svoje kompetencie a zručnosti, kým trávili čas doma. Aktivita bola pre nás i žiakov obohacujúca. Vybrané výtvarné práce našej žiačky IV.A triedy Kataríny Krivanskej budú uverejnené v časopise Class SLOVAKIA.

Aktívne žiačky – K. Krivanská, J. Liptáková, N. Lefflerová, T. Šoltésová a J. Novotná sa zapojili do ďalšieho mimoškolského projektu pod názvom Príroda nepozná hranice, na ktorom L. Šingovská participuje. Žiaci nakreslili alebo inak výtvarne tvorili na tému Ochrana vodných a močiarnych spoločenstiev na území Medzibodrožia. Autorka nám pri našom stretnutí bližšie povedala o projekte: „Výstupom spoločného bádania s deťmi a odborníkmi bude slovensko-maďarská kniha dokumentujúca zážitok na rieke Bodrog, ktorá ignorujúc štátne hranice svojou životodarnou silou vytvára vhodné životné prostredie pre chránené a ochranu vyžadujúce biotopy i ľudí.“

Verím, že aj práce našich žiakov pomôžu upriamiť pozornosť verejnosti na život v oblasti rieky Bodrog a dôležitosť ochrany prírodného bohatstva bez ohľadu na štátne hranice. Je pre mňa veľkou cťou poznať a spolupracovať s Ing. Lenkou Šingovskou. Svojou tvorbou ukazuje čitateľom cestu k uvedomelejšiemu životu.

Uverejnené: Dobšinské noviny, 29.júna 2020
Odkaz na ZDROJ

TEXT: Mgr. Marína Krivanská, Základná škola Eugena Ruffinyho, Dobšiná

b_marina_krivanska_1.jpgb_katka_krivanska_1.jpg

Myšlienka, ktorá by si zaslúžila, aby ju niekto vyvesil na tabule v mestách

Inšpirácia, ktorá viedla k realizácii, vyplynula z nespravodlivosti. Veď príroda je priam alarmujúco poškodená, voda je znečistená, správanie ľudstva bezohľadné...

Príroda nepozná hranice. Je to zaiste myšlienka, ktorá by si zaslúžila, aby ju niekto vyvesil na tabule v mestách, aby sa o nej diskutovalo počas cesty v prostredí autobusu, aby sa jej sila dotkla slabého. Je to však a predovšetkým názov projektu, ktorého začiatok sa datuje na prvého februára a ukončí sa symbolicky vtedy, keď sa starý rok poberie na dôchodok, teda 31. decembra. Organizuje ho občianske združenie Class slovakia a Zemplínska knižnica v Trebišove Holocén Természetvédelmi Egyesület. Vzájomná spolupráca tak prekračuje hranicu, teda tú štátnu. Ako to už na svete (tom malom, ale aj tom veľkom chodieva), projekt musí mať cieľ. A ten, ktorý je predostrený vďaka Príroda nepozná hranice, je vskutku vznešený a jeho dôležitosť nemožno podceňovať. Zameriava sa na mladú generáciu, od ktorej bude v budúcnosti závisieť povznesenie alebo pád ľudstva a hra a zážitok sa ponúknu, aby naučili ctiť si a milovať životné prostredie. Koniec bude naozaj hodný pozornosti, vzíde z neho totiž slovensko-maďarská kniha, ktorej obsah bude rozprávať o spoločnej skúsenosti na rieke Bodrog. A nebude chýbať ani čerešnisko na torte v podobe filmového festivalu, na ktorom sa predvedú fotografie vypovedajúce o príbehu rieky a výtvarné diela samotných zúčastnených detí. Dieťa tak dostane neopakovateľnú možnosť nájsť hlas aj bez použitia jazyka, bude môcť kričať aj bez kriku a to pomocou umenia.

Zlo v dobre

Inšpirácia, ktorá viedla k realizácii, vyplynula z nespravodlivosti. Veď príroda je priam alarmujúco poškodená, voda je znečistená, správanie ľudstva bezohľadné, všadeprítomný plast ničí, a preto sa pozdvihlo uvedomenie si a dáva sa do popredia nesmrteľnosť toho, čo nás obklopuje.

Cieľová skupina

Áno, napísané už bolo, že si projekt berie ako spoločníka pri dobrodružstve dieťa, ale nech sa teda spresní, že cieľovou skupinou sú žiaci základných škôl, ktorí, samozrejme, pochádzajú z obcí blízko rieky Bodrog a to či už na území Slovenska, a či Maďarska. Vítaná a nanajvýš potrebná skupina, ktorá sa začlení, je pedagóg zo spomenutej lokality. Nádeja sa, že sa tak vytvorí aj metodický postup, ktorý do vyučovania vtiahne vedomosť o láske k flóre a faune a k tomu, čo predstavuje vonkajšie prostredie. Oslovenie zapojiť sa neminie ani odborníkov, kto iný by mal prednášať mladému bádateľovi, ak nie ornitológ, vodohospodár alebo environmentalista. Ktovie, možno prednášanie natoľko pozmení vnútro, že si dieťa vyberie i budúce povolanie a nebude musieť blúdiť a pýtať sa, kým je a kým byť chce.

Jeseň to zariadi

Dôverný vzťah s riekou Bodrog sa mal odvíjať v júni, avšak nebezpečný a dosiaľ nelapený koronavírus sebecky pozmenil plán bez opýtania. Našťastie, zariadi to jeseň, pretože splavovanie sa umožní od 21. až do 23. septembra, pričom záverečný deň bude venovaný filmovému festivalu.

Uverejnené: Class SLOVAKIA, júl-august 2020, str. 17
Odkaz na ZDROJ

TEXT: Michaela Mihoková, FOTO: Milan Elšík

b_prirodanepoznahranice_4.jpg

Keď dobrý úmysel prekračuje hranice, je to hodné aj tisícov riadkov

Veď koniec koncov, dobro by ani hranicu mať nemalo. Malo by byť také široké, aby obsiahlo celučičký svet a také vysoké, aby dovidelo na každého človeka.

Najväčšia láskavosť sa ukazuje tak, keď sa otvárajú ústa za nemých a bojuje sa za tých, čo nemajú ruky. Príroda nemá hlas, takže kričať nemôže a ani nemá ruku, ktorou by sa načiahla a uchopila niečiu dlaň. Napriek tomu je to ona, čo so všetkou vážnosťou túži po jedincovi schopnom vidieť čokoľvek, čo jej chýba. A o tom je aj výnimočný projekt, ktorý nesie reálny aj metaforický názov Príroda nepozná hranice.

Spojenie

Aby sa projekt uskutočnil, spojili sa hneď dve krajiny. Zapojené je Slovensko a rovnako aj Maďarsko. Cieľom je rozšíriť vášeň pre ochraňovanie prírody a upozorniť na dlhotrvajúce problémy, ktoré trápia odborníkov na slovo vzatých. Oslovená na účasť je najmladšia generácia, teda tá školopovinná. Najviac sa však bude dbať o to, aby do myšlienky vstúpili žia- ci základných škôl z okolia rieky Bodrog a to už či zo slovenskej alebo maďarskej časti.

Tri dni

Keďže nie je dobré ponúkať len ponaučenie bez zábavy, žiaci sa zúčastnia na zážitkovej plavbe, aby si formou prednášok osvojili vedomosti schopné zmeniť ich pohľad na svet. Predstúpi pred ne pán Miščík, ktorý pracuje ako vodohospodár a porozpráva im o dôležitosti súčinnosti človeka a prírody.
Príležitosť odovzdať skúsenosti mladej generácii využije aj pani Voralová, ktorej povolaním je chrániť prírodu. Preto i poslucháčom predostrie, napríklad, všeobecné pravidlá, ako sa kde správať a aké stupne ochrany prírody jestvujú.
A čo by to bolo za environmentálne ladené podujatie, keby chýbal ornitológ? Pán Balla sa podujal rozpovedať o vtáctve a priblížiť tak spôsob života, ktorý človek môže len s obdivom sledovať.

Deň druhý a tretí

Žiaci z oboch krajín absolvujú netradičný putovný filmový festival – ENVIROfest, ktorý príde za nimi. Navštívi ich buď na diaľku na vlnách internetu, alebo niekam zavíta priamo medzi žiakov. Počas dvoch dní trvania sa zvedavým bádateľom predstaví krása prírody v pohyblivých obrazoch, ale aj vo forme fotografií a budú si môcť overiť, že umenie niekedy povie viac ako jedna hrubizná kniha. Plavba sa síce mala uskutočniť už v horúcom letnom mesiaci, ale pliaga v podobe koronavírusu jej v tom zabránila. Termín je teda posunutý na koniec septembra a tvorcovia projektu veria, že sa nielen zrealizuje, ale prinesie aj očakávané ovocie. A aby sa nezabudlo, chystá sa aj kniha, a nie taká hocijaká, ale rozprávková. Vďaka nej sa už nikdy nezabudne, že sa plavilo, učilo a smialo.

Uverejnené: Class SLOVAKIA, sept-okt. 2020, str. 28
Odkaz na ZDROJ

TEXT: Michaela Mihoková, FOTO: archív Lenka Šingovská

b_partneri_1.jpgb_odbornici_1.jpgb_partneri_3.jpgb_odbornici_4.jpgb_odbornici_3.jpgb_partneri_4.jpgb_odbornici_2.jpgb_partneri_2.jpg

Informačný videodokument k projektu "Príroda nepozná hranice"

Uverejnené: Internet, 9.9.2020 https://youtu.be/XH5kT7mdK58

DEŇ PRVÝ: Veľké vodné dobrodružstvo

21.september 2020 - Počas plavby účastníci projektu spoznali biotopy, pre ktoré rieka Bodrog vytvára vhodné životné prostredie.

b_den_prvy_1.jpgb_den_prvy_2.jpgb_den_prvy_3.jpg

DEŇ DRUHÝ: Online ENVIROfest v slovensko-maďarskom jazyku

22.september 2020 - Festival environmentálnych filmov prebiehal dištančnou formou. Zo základne na Slovensku v Malej Tŕni sme sa spojili so sledovateľmi, ktorí sa pripájali k vysielaniu zo základnej školy v Miškolci a zo základnej školy v Strede nad Bodrogom s vyučovacím jazykom maďarským. Všetky filmy, ktoré boli premietané a prednášky odborníkov, spájalo jedno – vzdávali hold prírode okolo nás a ponúkali návod, ako sa k nej máme správať. Filmy boli obohatením vzdelávacieho procesu pri výuke prírodopisu, zemepisu, vlastivedy, etiky, environmentálnej výchovy.

b_den_druhy_1.jpgb_den_druhy_2.jpgb_den_druhy_3.jpgb_den_druhy_4.jpg

DEŇ TRETÍ: ENVIROfest v slovenskom jazyku

23.september 2020 - Festival environmentálnych filmov prebiehal na pôde dvoch základných škôl - v Borši a v Strede nad Bodrogom. Všetky filmy, ktoré boli premietané a prednášky odborníkov, spájalo jedno – vzdávali hold prírode okolo nás a ponúkali návod, ako sa k nej máme správať. Filmy boli obohatením vzdelávacieho procesu pri výuke prírodopisu, zemepisu, vlastivedy, etiky, environmentálnej výchovy.

b_den_treti_1.jpgb_den_treti_2.jpgb_den_treti_3.jpgb_den_treti_4.jpg

Projekt "Príroda nepozná hranice" v rádiu REGINA VÝCHOD

Reportáž o projekte "Príroda nepozná hranice", ktorý realizujú partneri Zemplínska knižnica v Trebišove, HOLOCÉN TvE a Class SLOVAKIA o.z. v rámci cezhraničnej spolupráce Interreg.

Pre rádio REGINA VÝCHOD pripravila Lívia Godová.
Vysielané: Rádio REGINA VÝCHOD, 10.10.2020 o 10:43 https://youtu.be/rPW0SCUJHEk

"Ochraňujem svoju rieku" - vodnou turistikou za čistejší Bodrog

Vodnou turistikou za čistejší Bodrog. Našim cieľom je demonštrovať takýmto spôsobom k zodpovednému a ohľaduplnému správaniu sa k prírode a manifestovať náš vzťah k životnému prostrediu, ktoré všetci bezohľadu na štátne hranice a príslušnosť k národu zdieľame. 9. a 10. októbra sme organizovali túru, ktorej cieľom bolo ukázať účastníkom (aktívni členovia občianskych združení, vedúci inštitúcií, zástupcovia samospráv) zoologické a botanické hodnoty rieky Bodrog. Dôležité bolo aj to, aby sme upriamili pozornosť na ekologické hodnoty a ochranu čistoty našich povrchových vôd. Podrobný opis programu 9. októbra popoludní dorazili účastníci na vodnoturistickú základňu v obci Bodrogolaszi. Tu sa zoznámili s podrobným programom a vypočuli si prednášky o prírodných hodnotách z okolia rieky Bodrog. „Vodácke dobrodružstvo” oživené prechádzkami sa začalo 10. októbra s odchodom z obce Felsőberecki. Najprv sme si urobili prechádzku na Chránenom prírodnom území lesov Long, aby sme si pozreli časť vodnej turistickej trasy zriadenej riaditeľstvom Národného parku Aggtelek. Ďalšia zastávka bola v Sárospataku. Tu sme si povedali o kultúrnom a historickom význame mesta. Po vode sme prešli 2 kilometre a prišli sme k mostu starej úzkorozchodnej železnice, ktorá je pamätníkom úzkorozchodnej železnice prepájajúcej Medzibodrožie s oblasťou Hegyköz. Táto trasa žiaľ v roku 1980 definitívne zanikla. Obciam na území Medzibodrožia to spôsobilo nemalé ťažkosti a spustilo pokles počtu ich obyvateľov a ekonomický úpadok. Chýbalo nám už len poldruha kilometra, aby sme sa stretli s druhou časťou skupiny, ktorá zbierala odpad. Programový bod sa tu ukončil. Na programe sa zúčastnilo 31 osôb.

Uverejnené: Class SLOVAKIA, november-december 2020, str. 29
Odkaz na ZDROJ

TEXT: József Kiss, PREKLAD: Andrea Gablyaszová, FOTO: archív Holocén

b_holocen_1.jpgb_holocen_2.jpgb_holocen_4.jpgb_holocen_3.jpg

Turizmus a ochrana prírody v povodí rieky Bodrog

Turistický sprievodca je určený pre dospelých užívateľov. Jeho cieľom je napomôcť záujemcom jednoduchšie sa zorientovať a vedeli si naplánovať svoj individuálny, poznávací alebo rodinný pobyt v povodí Bodrogu. Na zostavovaní turistického sprievodcu sa spolupodieľali odborníci, ktorí predstavujú biotopy, geografiu a miestopis záujmovej lokality.

MAPA-TERKEPMELLEKLET

Putovná výstava fotografií "Zo života rieky Bodrog"

Expozícia 50 fotografií predstavuje chránené a ochranu vyžadujúce prírodné bohatstvo v povodí Bodrogu.

b_vystava_2.jpgb_vystava_1.jpg

V médiách sa o projekte "Príroda nepozná hranice" napísalo

Vodohospodár, ochranár prírody a ornitológ hravou a inovatívnou formou učili desiatky detí zo Slovenska a z Maďarska, ako chrániť svoje životné prostredie. A to, ako vyzerá v praxi súčinnosť človeka a prírody, bolo prioritou ukázať na rozmanitosti životného prostredia v okolí rieky Bodrog.

Projekt s veľavravným názvom Príroda nepozná hranice spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci spolupráce Interreg organizujú partneri Zemplínska knižnica v Trebišove, Holocén TvE a občianske združenie Class SLOVAKIA má za cieľ upozorniť na znečistenie rieky Bodrog i nevhodné správanie sa ľudí v jej okolí.

Počas pozorovania z brehu i plavby sme sa o projekte porozprávali s riaditeľkou Zemplínskej knižnice v Trebišove, Jankou Vargovou: „Motiváciou bola v prvom rade vízia pre lepšiu budúcnosť v čistejšom životnom prostredí s uvedomelou mladou generáciou.

V prvom rade sme chceli u tejto mladej generácie vzbudiť vášeň pre ochraňovanie prírody. Názov Príroda nepozná hranice má jednak reálny názov, ale aj metaforický. Príroda nepozná hranice, tie vytvárame my ľudia a rieka Bodrog, po ktorej sa dnes plavíme, to len potvrdzuje.“

Plavba po rieke Bodrog a bádanie fauny a flóry nie je jedinou aktivitou, ktorú organizátori v rámci projektu pre mladých bádateľov pripravili.

„Nás ešte čaká ENVIROfest, ktorý sme oproti pôvodnému zámeru boli nútení v dôsledku opatrení prijatých na zamedzenie šírenia koronavírusu presunúť do on-line priestoru. Vďaka technike a internetu sa spojíme so žiakmi zo Základnej školy Jánosa Aranya v Miškolci a so žiakmi základnej školy s vyučovacím jazykom maďarským v Strede nad Bodrogom. Osobne navštívime žiakov v dvoch slovenských základných školách v Borši a v Strede nad Bodrogom. Počas festivalu prebehne séria prednášok odborníkov, ktoré budú obohatené premietaním filmov s environmentálnou tematikou. Enviro filmy a prednášky spája jedno - vzdať hold prírode,“ dodáva Janka Vargová.

Výstupom celého projektu bude pripravovaná kniha, ktorého hlavnou iniciátorkou je Lenka Šingovská: „Kniha pod názvom Bodrog – rieka, ktorá nepozná hranice priblíži čitateľom dobrodružstvo, ktoré zažili deti zúčastnené na plavbe na rieke. Zároveň čitateľom bude tlmočiť aj informácie náučného charakteru pre nich prijateľným spôsobom a to v dvoch jazykoch – v slovenskom a v maďarskom. Texty, kde je zaujímavá zápletka, budú doplnené fotografiami, ktoré boli fotené na palube lode. Deti počas plavby mali možnosť spoznať zaujímavé profesie a možnosť objaviť niečo, čo v nich je a začína klíčiť. Hlavným hrdinom knihy je desaťročný Filip so svojim dedkom, ktorý je vodohospodár, renomovaný odborník. Filip sa na lodi skamaráti s 2 rovesníkmi - so Sárou a Petrom, ktorého prezívajú Hrebeň.“

Odborný spolupracovník knihy a zároveň vodohospodár Marián Miščík nám priblížil výnimočnosť rieky Bodrog: „Rieka Bodrog vzniká na sútoku dvoch riek Ondavy a Latorice. Dáva názov regiónu, ktorý sa nachádza aj na území Maďarska a to je subregión nazývaný Medzibodrožie. Na mieste, kde opúšťa územie Slovenskej republiky v Kline nad Bodrogom, sa nachádza najnižšie miesto s na Slovensku s nadmorskou výškou 94,3 m. n. m. Z vodohospodárskeho hľadiska odvádza všetky vody z východného Slovenska. To znamená, že do Bodrogu vtečú vody z Tople, Ondavy, Laborca, Uhu a Latorice. Odvodňuje aj časť Ukrajiny, čo je tiež isté špecifikum.“

Na tejto plavbe sa zúčastňuje aj ornitológ Miloš Balla. Prednáša o najvýznamnejších druhoch , ktoré sa nachádzajú v tomto chránenom vtáčom území Medzibodrožie. Ochranárka Kristína Voralová účastníkom približuje pravidlá ochrany prírody a šíri osvetu o zodpovednom správaní sa človeka k prírode.

Uverejnené: Class SLOVAKIA, november-december 2020, str. 26
Odkaz na ZDROJ

Reportáž pre Rádio REGINA VÝCHOD pripravila LÍVIA GODOVÁ, redaktorka RTVs, Foto MILAN ELŠÍK

b_livia_godova.jpgb_livia_godova_1.jpg

Kniha "BODROG - rieka, ktorá nepozná hranice"

Výstupom projektu je kniha s netradičným priblížením a pohľadom na environmentálnu problematiku v oblasti rieky Bodrog, ktorá ignorujúc štátne hranice je darkyňou života v mikroregiónoch, ktorými preteká na území Slovenska i Maďarska.

„Rieka Bodrog môže byť poriadne zaujímavá, ak vám o nej porozprávajú zanietenci. Dozvieme sa, že rieka nie je len o vode, ale aj o vodných živočíchoch, o flóre, o prostredí, stíšení i enviromentalistike. Je prostriedkom na splavovanie i na atraktívne výlety. Prostredníctvom nej sa deti dozvedajú i ako mať rád prírodu i ako chrániť životné prostredie. Detské postavy sú v knižnom príbehu plasticky vykreslené, či už je to hlavný protagonista dychtiaci po vedomostiach (aj počas prázdnin) a dobrodružstvách, či jeho rovesníci, srandovne ufňukaná Sára alebo Peťo, čo dbá o svoj účes. Postupne sa všetci skamarátia. Spomedzi dospelých sa deťom / nám prihovárajú aj odborníci na rieku, ktorí sú skutoční, ba vieme si ich dohľadať na internete. Rieka je prirodzeným spojením i prepojením maďarských a slovenských detí. Kniha to reflektuje svojou dvojjazyčnosťou.“

Milan Kolcun (spisovateľ a turistický sprievodca)

Na tvorbe sa spolupodieľali: Zostavovateľka: Lenka Šingovská Text: Michaela Mihoková Fotografie: Milan Elšík Editorka: Martina Rusnáková Odborná spolupráca: Marián Miščík, Ladislav Bodnár, Kristína Voralová, Miloš Balla Preklad: Andrea Gablyaszová V spolupráci: Slovenský vodohospodársky podnik, štátny podnik

Uverejnené: Class SLOVAKIA, november-december 2020, str. 26
Odkaz na ZDROJ

b_kniha_1.jpgb_kniha_2.jpgb_kniha_3.jpgb_kniha_4.jpg

V projekte "Príroda nepozná hranice" zažiarili aj naši žiaci

Projekt s veľavravným názvom "Príroda nepozná hranice" spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci spolupráce Interreg V –A Slovenská republika – Maďarsko organizovali partneri Zemplínska knižnica v Trebišove, Holocén TvE a občianske združenie CLASS SLOVAKIA malo za cieľ inovatívnou a hravou formou predostrieť mladej generácii ochranu životného prostredia v okolí rieky Bodrog.

Organizátori pripravili pre mladých bádateľov zážitkovú plavbu a bádanie fauny a flóry v sprievode odborníkov. Výstupom celého projektu bola kniha písaná v dvoch jazykoch – v slovenskom a maďarskom, ktorej hlavnou iniciátorkou bola šéfredaktorka vydavateľstva Class – Ing. Lenka Šingovská. Kniha pod názvom Bodrog – rieka, ktorá nepozná hranice priblíži čitateľom dobrodružstvo, ktoré zažili deti pri bádaní. Ďalší odborní spolupracovníci knihy nám priblížili výnimočnosť rieky Bodrog.

A žiaci svojimi prácami dokázali upriamiť pozornosť na život v oblasti rieky Bodrog a dôležitosť ochrany prírodného bohatstva bez ohľadu na štátne hranice. Aj naše aktívne žiačky – Katarína Krivanská, Janka Liptáková, Natália Lefflerová, Tamara Šoltésová, Jana Novotná sa zapojili do výtvarnej súťaže v rámci projektu "Príroda nepozná hranice". Svojimi prácami dokázali, že k enviromentálnej problematike sa vedia vyjadriť aj bez slov, či znalosti rovnakého dorozumievacieho jazyka. V knihe nájdeme výber zo súťažných prác, ktoré boli ohodnotené odbornou porotou. Medzi nádhernými dielkami nájdeme aj prácu Kataríny Krivanskej a Jany Novotnej. Verím, že nielen krásnou kresbou, ale aj svojím konaním bude táto mladá generácia chrániť naše prírodné bohatstvo.

Uverejnené: Dobšinské noviny, 8.december 2020
Odkaz na ZDROJ

TEXT a FOTO: Mgr. Marína Krivanská, Základná škola Eugena Ruffinyho, Dobšiná

b_ziaci_1.jpgb_ziaci_2.jpg

Videodokument

A Bodrog folyót, és az INTERREG programot népszerűsítő reklámfilm. Célunk, a mai digitális technika lehetőségeit is felhasználva több fiatalt érjünk el, illetve vonjunk be a programunk során, valamint a két ország lakossága kölcsönösen ismerje meg az egymás kulturális és természeti értékeit. A reklámfilm az FMP-E/1901/1.1/001 számú, A Természet Nem Ismer Határokat "ENVIRO" című projekt keretében készült el.

Videodokument z projektu: https://youtu.be/T6v3aOI0NI4

Výstupy projektu "Príroda nepozná hranice" žijú ďalej - 2021

14.2.2021 z príležitosti Medzinárodného dňa darovania kníh sme vyhlásili celoslovenskú súťaž o knihu "BODROG - rieka, ktorá nepozná hranice".

Originálne výtlačky fotografií z putovnej výstavy "Zo života rieky Bodrog" má vo svojom inventári projektový partner Holocén, ktorý prostredníctvom výstavy fotografií naďalej popularizuje lokalitu v povodí Bodrogu na tematických podujatiach. Výstava bola verejnosti sprístupnená v meste Szikszó na podujatí 20.8.2021. Výstavu mohli zhliadnuť 21.10.2021 v Bodrogkisfalud účastníci sprievodcovského kurzu.

Kniha "BODROG - rieka, ktorá nepozná hranice" slúži na popularizáciu čítania a je v obehu v pohraničnej lokalite v malej verejnej knižnici - knihobúdka LIENKA v obci Dvorníky - Včeláre.

Partner Holocén 16.12.2021 zorganizoval workshop v lokalite Parasznya so zameraním na rozvoj vidieckeho turizmu. V rámci workshopu boli využité aj výstupy ENVIRO projektu a zmienilo sa o realizovanom Interreg projekte.

Kniha "BODROG - rieka, ktorá nepozná hranice", putovná výstava fotografií, krátke filmy s environmentálnou problematikou, turistický sprievodca - výstupy projektu sú sprístupnené verejnosti v Zemplínskej knižnici v Trebišove celoročne: https://youtu.be/QSmfULhC4_U