Názov projektu: Sieť knihobúdok
Prijímateľ dotácie: Class SLOVAKIA o.z.
Názvy partnerov: Mesto Košice, Knižnica pre mládež mesta Košice
Začiatok realizácie: 01.01.2022
Ukončenie realizácie: 31.10.2022
Projekt pod názvom "Sieť knihobúdok" je podporený projektom Košice 2.0, ktorý je spolufinancovaný z Európskeho fondu
regionálneho rozvoja prostredníctvom iniciatívy Mestské inovačné opatrenia.