Spravodajca o živote a dianí v Mestskej časti Košice-Ťahanovce informuje obyvateľov dvakrát do roka o úspešne zrealizovaných  investičných akciách a komunitnom živote. Mimoriadnu pozornosť venuje vodozádržným opatreniam, nevyužívaným hnedým zónam i upevňovaniu vzťahov s európskymi samosprávami.

Tahanovcan.dnesTahanovcan.dnesTahanovcan.dnesTahanovcan.dnesTahanovcan.dnesTahanovcan.dnesTahanovcan.dnesTahanovcan.dnes

Vodozádržné opatrenia

Rok 2010 sa do pamäti občanov Ťahanoviec, ale aj obyvateľov celého Slovenska, zapísal rozsiahlymi záplavami. Nekoncepčný prístup vtedajšej vlády pri odškodňovaní povodňami zasiahnutých obcí v podobe poskytnutia priameho odškodnenia umožnil zástupcom obcí zvoliť vlastnú cestu riešenia. Vtedajší tarosta obce Ťahanovce Ján Nigut sa zameral na priamu príčinu vzniku problému. Investoval do rozrušenia a rekultivácie povrchu starých nevyužívaných lesných ciest, ktorými sa zvážalo drevo z lesov a svahov nad obcou a vytvorenie dvoch jazierok. Neskôr starosta na náklady obce vybudoval gabiónovú hrádzu v blízkosti prepadu malej, dažďovú vodu zachytávajúcej nádrže. V pomere k vynaloženej energii a investícii sa realizované riešenie na základe autorského konceptu Štefana Vaľa ukázalo aj z dlhodobého hľadiska ako najefektívnejšie. Jazierka sú dnes plné života. Poskytujú domov rybám, vtákom a objavili sa tu i raky. Cieľom vedenia obce spolu s dobrovoľníkmi je udržiavať a čistiť okolie jazierok od náletových drevín a odstrániť sedimenty z jazierok.

Vzťahy s európskymi samosprávami

V súčasnej dobe je viac ako žiaduce, aby sa pri projektoch európskeho formátu vymieňali nielen skúsenosti medzi národmi, ale aj aby nadobudnuté poznatky boli efektívne uvádzané do praxe, a to spôsobom, ktorý je pre ľudí žijúcich v danej krajine akceptovateľný. Pre vedenie samosprávy Mestskej časti Košice-Ťahanovce každá spolupráca so zahraničím slúži ako živý príklad, kedy môžu nahliadnuť, ako veci fungujú v iných európskych krajinách. Je to bohatý zdroj inšpirácie k neustálemu vylepšovaniu pomoci ľuďom. Nielen obyvateľom majoritnej skupiny, ale aj nízkopríjmovým obyvateľom a vedie aj k upevňovaniu solidarity s príslušníkmi iných národov hľadajúcich podporu a pomoc.

Hnedé zóny

Opustené a nedostatočne využívané priemyselné a komerčné plochy na administratívnom území miest Slovenska sa označujú jednotným anglickým výrazom "brownfields" (hnedé zóny). Takéto lokality sa často vyskytujú v historických centrách miest. Ich revitalizáciou dochádza k transformácii funkčného využitia priestoru a posilnia sa tak nielen mestá a obce, ale zároveň sa znížia požiadavky na zaberanie poľnohospodárskej pôdy a výstavbu na "zelených lúkach". Výzvou nasledujúcich rokov je hnedé zóny revitalizovať, využiť existujúcu infraštruktúru a začleniť opustené areály do života mesta. Medzi najväčšiu hnedú zónu v Košiciach patrí aj areál bývalých Magnezitových závodov na Magnezitárskej ulici. Areál sa nachádza na území Mestskej časti Košice-Ťahanovce. V najbližších rokoch sa rozhodne, či dostane prednosť občianska vybavenosť alebo nezávadná výroba a novým pracovným príležitosťami, na ktorú sa schátralý areál premení.

Späť na PUBLIKÁCIE NA KĽÚČ